Koordinátor BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Investor je povinen určit koordinátora BOZP na staveništi v případě:

 • staveb u kterých celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých bude na stavbě pracovat současné více jak 20 fyzických osob po dobu delší než 1 den
 • staveb u kterých celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu

Koordinátor BOZP:

Přípravná fáze stavby:
 • zpracuje plán bezpečnosti práce na staveništi v písemné i grafické podobě, vyžaduje-li si rozsah stavby a výskyt vykonávaných prací vystavujících pracovníky zvýšenému ohrožení života nebo zdraví.
 • zpracuje přehled právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních vztahujících se ke stavbě.
 • zajistí ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu práce.
 • posoudí stav zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany jednotlivých pracovních postupech zhotovitelů.

Fáze realizace stavby:

 • provede kontrolu stavby dle předpisů technických požadavků na bezpečnost a ochranu při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., nařízením vlády č.591/2006 Sb. a ostatních zákonů a vyhlášek na ně navazujících
 • provede oznámení stavby na OIP
 • koordinuje jednotlivé zhotovitele
 • koordinuje spolupráci zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi současně.
 • spolupracuje při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací a při stanovení času potřebného bezpečnému provádění jednotlivých činností.
 • sleduje provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
 • upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání
 • organizuje kontrolní dny k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů, provádí zápisy z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi.
 • navrhuje opatření vedoucích k odstranění nedostatků a informuje všechny zhotovitele bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu jednotlivých prací.
 • kontroluje způsob zabezpečení ochrany staveniště, včetně vjezdu na staveniště, a to s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám.
 • sleduje dodržování plánu BOZP a aktualizuje jej.

Kontakt: Irea s.r.o., Radniční 4, 787 01 Šumperk,   tel.: 604 788 626,   email: irea@irea.cz,   www.irea.cz                     česky     english