Technický dozor investora

Výkon technického dozoru investora dává stavebníkovi, který není odborně zdatný záruku, že práce na jeho stavbě, přestože jsou prováděny specializovanými firmami budou prováděny ve stanovených postupových termínech a v odpovídající kvalitě.

Posláním technického dozoru investora je uplatňovat v rozsahu platných právních předpisů klientovy zájmy při prověřování souladu dodávek výrobků, prací a služeb s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení, s platnými technickými normami ve výstavbě a s přijatými smluvními závazky.

Technický dozor investora pro Vás zajišťuje

 • zabezpečení předání staveniště zhotoviteli
 • kontrolu dodržení podmínek stavebního povolení a projektu stavby
 • pravidelnou kontrolu stavby z hlediska kvality prováděných prací
 • projednávání dodatků a změn projektu a jejich předkládání k odsouhlasení objednateli
 • jednání s dodavateli a prosazování zájmů investora
 • kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich souladu s podmínkami uzavřených smluv a jejich předkládání objednateli
 • kontrolu těch částí díla, které budou v dalším postupu výstavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými
 • kontrolu harmonogramu výstavby
 • kontrolu stavebních deníků a provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací koordinaci prací a dodávek mezi přímými dodavateli
 • kontrolu dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
 • zabezpečení zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
 • přejímání dokončených částí stavby a zhotovení soupisu vad a nedodělků
 • dohled nad odstraněním zjištěných vad a nedodělků ve stanovené lhůtě a kvalitě
 • zabezpečení kolaudačního rozhodnutí, případně povolení pro předčasné nebo dočasné užívání stavby nebo její části
 • koordinaci pro vyhodnocení zkušebního provozu
 • uplatnění požadavků vyplývajících z kolaudačního rozhodnutí
 • zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby a definitivní přiznání a vyúčtování vůči investorovi případně vůči poskytovateli dotace

Některé stavby jsme dozorovali podle kontroly a řízení staveb dle všeobecných a mezinárodně uznávaných smluvních podmínek FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils - Mezinárodní federace konzultačních inženýrů). Naše moderní společnost má s těmito obchodními podmínkami bohaté zkušenosti a jsme připraveni pro Vás podle těchto dnes již standardních podmínek v západní Evropě připravit zadávací dokumentaci a při realizaci stavbu řídit.

Kontakt: Irea s.r.o., Radniční 4, 787 01 Šumperk,   tel.: 604 788 626,   email: irea@irea.cz,   www.irea.cz                     česky     english